loader


พลิกโฉมหลักหก

ศูนย์พัฒนาหลักหก


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบของโควิด-19 ต่อประชาชนทั่วโลกเกิดทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน ภาวการณ์ตกงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวัง COVID-19 หลักหก” โดยการสร้างทีมงานขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนหลักหก จังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลตำบลหลักหก การเปิดศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวัง COVID-19 หลักหก จึงนับเป็นมิติใหม่ที่สถาบันการศึกษากับชุมชนใกล้ชิดกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยชาวหลักหกสามารถไลน์เข้ามาคุยกับมหาวิทยาลัยรังสิตได้ รวมถึงสามารถโทรมาที่เบอร์ Call Center ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ที่อยู่อาศัย-สิ่งแวดล้อม


มุ่งในเรื่องของการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยปทุมธานี ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยรังสิตเราอาสาช่วยชุมชนโดยเอาองค์ความรู้จากคณะต่างๆ เข้าไปทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายปลายทาง คือโครงการถนนคนเดิน ที่อยากจะทำให้บริเวณหลักหกเป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้คนจากที่อื่นๆ อยากนั่งรถไฟฟ้ามาเที่ยวที่นี่

บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง


ถนนคนเดิน


การปรับปรุงคุณภาพน้ำ


สร้างงาน สร้างอาชีพ


ด้วยประเทศไทยต้องประสบกับภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 จวบจนปัจจุบัน ผลกระทบของโควิด-19 ต่อประชาชนทั่วโลกเกิดทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก ภาวการณ์ตกงานของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องการการหดตัวของภาคธุรกิจ

ผลกระทบตรงอีกมุมหนึ่งได้แก่ผลกระทบกับเยาวชนที่กำลังศึกษาและกำลังจะจบการศึกษา ที่มีโอกาสสูงมากที่จะมีโอกาสตกงานหลังการจบการศึกษา ที่อาจส่งผลต่อความเครียดจากการตกงาน ตลอดจนครอบครัวของนักศึกษาที่ต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูต่อเนื่อง หนี้สินที่อาจเพิ่มขึ้นและอื่นๆ ที่มีโอกาสผลักดันให้นักศึกษากลุ่มนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สุรา หรือยาเสพติด ที่จะขยายผลกระทบเชิงลบเป็นวงกว้าง

การวางแผนเพื่อลดผลกระทบของบัณฑิตจบใหม่และครอบครัว จึงเป็นสิ่งเร่งด่วน จำเป็น ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมุ่งเน้นสรรหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้แนวใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสุขภาวะ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบ วางเป้าหมายเพื่อติดอาวุธให้นักศึกษาสามารถหารายได้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบการสมัครงาน เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้จากที่เรียนในชั้นเรียน พัฒนาต่อยอดเพื่อการหารายได้และเป็นอาชีพต่อไป

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ตอบรับแนวคิดนี้ และรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ภายใต้โครงการสร้างอาชีพและรายได้แนวใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสุขภาวะ กำหนดเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยอาศัยพื้นฐานของนักศึกษาที่แตกต่างบริบทของแต่ละคณะวิชา โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ของคณะวิชาทำหน้าพี่เลี้ยง สร้างกลุ่มย่อย จำนวน 33 โครงการ แต่ละโครงการจะเพื่อเปิดช่องทางการนำความรู้จากห้องเรียนที่แตกต่างกันตามบริบทของคณะวิชา ฝึกฝนสร้างผลิตภัณฑ์ และอบรมความรู้รองรับอาชีพให้นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านแผนธุรกิจ การจัดการการเงินเพื่อธุรกิจ ทดลองขายจริง ปรับและพัฒนาเทคนิคการขายการหารายได้ เพื่อเป็นประสบการณ์ให้นักศึกษานำต่อยอดและมีรายได้จริงหลังจบการศึกษา

นอกจากนี้ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องส่งต่อความรู้ให้ประชากรในชุมชนหลักหก ให้ชุมชนมีความรู้ และแนวทางสร้างรายได้ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชุมชนในสถานการณ์วิกฤตตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากสำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

กิจกรรมโครงการย่อย สสส.

01. การพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์จากผักตบชวา (ผักตบชวาเป็นพวงหรีดและดอกไม้จันทน์)
02. ส่งเสริมและสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยวเสมือนจริงรุ่นใหม่เพื่อชุมชนหลักหก
03. การผลิตครัวซองตะวันตกพบ (รัก) ตะวันออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนหลักหก
04. พัฒนาชุมชนโดยเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย เพื่อลดมลพิษ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้
05. การศึกษาการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง (ผักตบชวามาเพาะเห็ดฟาง)
06. การพัฒนาประสิทธิภาพการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดฟาง (เห็ดฟางนำมาเป็นอาหารแปรรูป)
07. สร้างอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารของดีเมืองปทุมธานีเพื่อชุมชนหลักหก
08. น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมบริโภคสเตอริไลซ์ในรีทอร์ทเพาช์ ทางเลือกเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
09. สร้างอาชีพและรายได้จากธุรกิจน้ำผลไม้เพื่อชุมชนหลักหก
10. สร้างอาชีพและรายได้จากคอร์สสอนออนไลน์อาหารหมักทำกินได้ทำขายรวย
11. สวนผักในเมืองเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
12. ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อชุมชน
13. ผลิตต้นกล้าผักเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
14. ผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
15. ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดอินทรีย์ต้นทุนต่ำสู่ชุมชนริมคลองวัดรังสิต
16. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดอย่างง่ายเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนริมคลองวัดรังสิต
17. พลังผักจิ๋วเพื่อสร้างธุรกิจและรายได้ในชุมชน
18. หลักหกมาร์เก็ตดอทคอม
19. เทียนหอมเดอะซัน
20. ยาหม่องสมุนไพรตราพระอาทิตย์
21. รักษ์เมืองเอก ปลูกสมุนไพร ต้านภัยโควิด
22. พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพโดยการพิมพ์ลวดลายผ้าจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
23. สร้างอาชีพและรายได้จากการผลิตเซรามิกจากถ่านผักตบชวา
24. สร้างอาชีพและรายได้จากการผลิตถ่านดูดกลิ่นจากผักตบชวา
25. สร้างอาชีพและรายได้จากการผลิตถ่านอัดก้อนจากผักตบชวา
26. สร้างอาชีพและรายได้จากการผลิตปุ๋ยเม็ดจากผักตบชวา
27. สร้างอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุกันกระแทกจากผักตบชวา
28. สร้างเสริมอาชีพและรายได้จากภาชนะอาหารวัสดุธรรมชาติ
29. สร้างรายได้จากกระถางเพาะกล้าไม้จากผักตบชวา
30. สร้างนักสื่อสารชุมชนเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนบนโลกออนไลน์
31. พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมการผลิตสินค้ากระถางบอนไซแนวใหม่สู่ชุมชน
32. การออกแบบชุดภาชนะไม้และเซรามิคสำหรับร้านกาแฟเบเกอรี่
33. ลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ชาชงจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว


นำผักตบชวาขึ้นจากคลองชุมชนเมืองเอก ลดปัญหาน้ำเสีย และฟื้นฟูอาชีพ


การนำผักตบชวามาทำเป็นพวงหรีดและดอกไม้จันทน์


พัฒนาที่ดินรกร้างสู่การสร้างอาชีพและรายได้ในรูปแบบใหม่การศึกษาการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดฟาง (เห็ดฟาง - อาหารแปรรูป)


Mobile Application ร้านกาแฟตะวัน (ตึก3)


สุขภาวะ


ได้รับโจทย์มาจากท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการดูแลชุมชน [จากข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่มีผู้ป่วย ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้จนกระทั่งเสียชีวิต] โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ขออาสาเป็นเจ้าภาพช่วยดูแลชาวชุมชนเมืองเอกและหลักหก ซึ่งมีหน่วยงานที่จะร่วมสนับสนุน คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กับหน่วยงานพื้นที่ คือเทศบาลตำบลหลักหก

ตามจำนวนประชากร ชาวหลักหกมีอยู่ประมาณ 7,000-8,000 ครอบครัว เราจะทำ Call Center และมี Line@ เพื่อให้ชาวหลักหก มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเขา เช่น
3.1 งานคัดกรอง ถ้าระแวงว่าอาการแบบนี้ติดโควิดไหม
3.2 ถ้ามีอาการไข้ เราประสานงานติดต่อโรงพยาบาลให้
3.3 เป็นที่ปรึกษา ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่รู้ว่าจะแยกตัวในบ้านอย่างไร (Home Isolation)
3.4 รถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วย และ
3.5 สนับสนุนอาหารระหว่างกักตัว

นี่จะเป็นมิติใหม่ที่สถาบันการศึกษากับชุมชนใกล้ชิดกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยชาวหลักหกสามารถไลน์เข้ามาคุยกับม.รังสิตได้ รวมถึงสามารถโทรมาที่เบอร์ Call Center 0-2791-6099 ซึ่งเบอร์กลางนี้จะส่งต่อไปยังโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน 15 คน รวมถึงยังมีคุณ 2 คุณหมอ คือ ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน และ ผศ.นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อีกด้วย

การศึกษา


-->

สังคม

“หลักหกสปิริต” : เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนหลักหก และมหาวิทยาลัยรังสิต (มรส) ที่ควาดหวังจะให้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงทุกคนในชุมชนหลักหกเข้าหากัน เพจนี้จะเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ โครงการจิตอาสา โครงการสร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชน โดยมีคำว่า “ใจแลกใจ” เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น นำพาหัวใจของชาวชุมชนหลักหกเข้ามามีส่วนร่วมพูดคุย สื่อสาร เกิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างกันนับแต่นี้ไป


เพิ่มเพื่อน Line